Gửi thằng CNTT lên đây chửi sv nlu học dốt.


Log in to reply